สวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อ ผิดจากพระพุทธบัญญัติยังไง?

วัดนาป่าพง สวดปาฏิโมกข์โดยละเว้นการสวด อนิยต 2 ข้อกับ เสขิยวัตร 75 ข้อ ทำให้เหลือ 150 ข้อ (227 – 2 – 75 = 150) นั้น เป็นการไม่ทำตามพุทธวจนะ ในวินัยปิฎก

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปาฏิโมกขุเทศ (ปาฏิโมกข์+ อุเทศ

; คำว่า อุเทศ แปลว่า ที่ต้องแสดง) ดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุทเทสนี้มี ๕ คือ

– ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาติโมกขุทเทสที่ ๑.

– สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาติโมกขุทเทสที่ ๒.

-สวดนิทาน สวดปาราชิก สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาติโมกขุทเทสที่ ๓.

-สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒ จบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาติโมกขุทเทสที่ ๔.

– สวดโดยพิสดารหมด(สวดอย่างละเอียด) เป็นปาติโมกขุทเทสที่ ๕.

ทั้งนี้ การสวดแบบ 1 – 4 นั้น เป็นการสวดโดยย่อซึ่งสวดไดก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นจริงๆ (มี 10 กรณีที่อนุญาตให้สวดได้)

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อในเพราะอันตรายเห็นปานนี้ เมื่อไม่มี อันตราย ให้สวดโดยพิสดาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีอันตราย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ”

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04&A=4420&Z=4480

ทีนี้สาวกวัดนามักกล่าวอ้างว่า

– สวดแค่ 150 แต่จริงๆ แล้ว สิกขาบท มีมากเป็นพันข้อ

– ไม่รู้ว่า สวดโดยละเอียด หรือสวดพิสดารหมด นั้นมีอันไหนต้องสวดบ้าง

ทั้งนี้เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะในพระวินัยปิฎกให้ดี เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่า สิกขาบทไหนบ้างที่ให้แยกขึ้นแสดงในปาฏิโมกข์ โดยตรัสไว้ในรายข้อนั้นๆเลยทีเดียว ซึ่งข้อที่ทรงให้ยกขึ้นแสดงในปาฏิโมกข์จะมีพุทธดำรัสว่า

” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้”

(หวังว่า สาวกวัดนา คงไม่แถอีกนะครับว่า ที่ขึ้นแสดง ไม่ได้บอกว่าแสดงในปาฏิโมกข์ แล้วจะไปแสดงตอนไหนล่ะครับ?)

แต่ถ้า สิกขาบทไหนที่ ไม่ต้องแสดงในปาฏิโมกข์พระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสให้แสดง

ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่กล่าวถึงว่า ทางพระวัดนาป่าพง ไม่สวดปาฏิโมกข์โดยละเอียด นั้นจัดเป็นอาบัติทุกกฏ พระพุทธเจ้าตรัสแค่ว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีอันตราย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ”

คือจะระบุอาบัติไปเลยว่าทำแบบนั้นอาบัติแบบนี้ แต่ไม่มีที่บอกว่า ยกขึ้นแสดง

แล้วอย่างข้อที่ถูกวัดนาป่าพงตัดไปนั้น พระพุทธเจ้าให้แสดงหรือไม่ มาดูหลักฐานกัน

ข้อ อนิยตะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้

๑. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกำบัง พอจะทำการได้กับมาตุคามผู้เดียว อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้ เห็นภิกษุกับมาตุคาม นั้นนั่นแล้ว พูดขึ้นด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือด้วยปาราชิกก็ดี ด้วย สังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ด้วยปาราชิกบ้าง ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์ บ้าง อีกอย่างหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับ ด้วยธรรมนั้น ธรรมนี้ชื่อ อนิยต.

http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=1&A=19270&Z=19500&pagebreak=0

ส่วนเสขิยวัตร ทรงตรัสว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้

๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักนุ่งเป็นปริมณฑล.

สิกขาบทวิภังค์

 อันภิกษุนุ่งปิดมณฑลสะดือ มณฑลเข่า ชื่อว่านุ่งเป็นปริมณฑล.

 ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ นุ่งผ้าเลื้อยหน้าหรือเลื้อยหลัง ต้องอาบัติทุกกฏ.

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=02&A=15168&Z=15317

จากหลักฐานคงชัดเจนแล้วนะครับว่า พระวัดนาป่าพง ไม่ได้ปฏิบัติตาม

พุทธวจนะ ในพระวินัยปิฎก และต้องอาบัติทุกกฏ เพราะไม่ได้สวดปาฏิโมกข์โดยละเอียด โดยปราศจากเหตุอันตราย 10 อย่าง

ที่ยกมาข้างต้น เป็นพุทธวจนะทั้งสิ้นไม่ได้มีคำของสาวกเลยนะครับ

ถ้าจะมีคำของสาวกก็คือ คำของสาวกที่ชื่อพระคึกฤทธ์ ที่บอกให้ตัด อนิยตะ กับ เสขิยวัตร ออกจากการสวดปาฏิโมกข์ จนเหลือ 150 ข้อ นั่นเอง

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

6 ตอบกลับที่ สวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อ ผิดจากพระพุทธบัญญัติยังไง?

 1. สาวกตถาคต พูดว่า:

  ดูคำอธิบายตามคลิปนี้คุณจะถึงบางอ้อ ว่าการสวด150ข้อนั้นมาจากไหน จริงๆแล้วมีในทุกพระไตรปิฎกเลยแต่พวกคุณศึกษาไม่ถึงเองนะครับ รบกวนว่าก่อนจะว่าใครนั้นควรหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนนะครับ
  ( Admin ได้ลบ link ออก เพราะไม่ต้องการเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิ )

  • DrRonEnv พูดว่า:

   ผมหาข้อมูลรอบด้านแล้วครับจึงกล้าเขียนเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของ ผู้คนจำนวนมาก ที่ฟังคำสอนจากวัดนาป่าพง

   ในคลิปที่คุณ สาวกตถาคต แนบมาผมก็ดูแล้ว มีแต่ถ้อยคำในพระสูตร แต่ไม่มีรายละเอียดในพระไตรปิฎกเลยว่า 150 นั้นมีข้อไหนบ้าง
   คุณตอบให้ได้ก่อนว่า ที่พระคึกฤทธ์ อ้างว่า 150 ถ้วนนั้น เพราะบังอาจไปตัดสิกขาบทไหนออกการยกขึ้นแสดงในปาติโมกข์ ซึ่งเดิมมีการสวดในปาติโมกข์ 227 ข้อ?

   คุณควรศึกษาให้ลึกกว่าแค่ฟังพระสูตรที่พระคึกฤทธิ์พูดแบบผิดๆ นะครับ คุณไปศึกษาพระวินัยปิฎกดูหรือยังว่า สิกขาบทที่ถูกพระคึกฤทธิ์ตัดออกจากการยกขึ้นแสดง น่ะ
   พระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ยกขึ้นแสดงไหม? ถ้ามีพุทธดำรัสให้ยกขึ้นแสดง แต่พระคึกฤทธิ์ตัดออกไป แสดงว่าไม่ได้ทำตามพุทธบัญญัติ

   แล้วผมจะบอกอะไรให้นะ ที่พระคึกฤทธิ์ปฏิบัติอยู่แล้วกล่าวอ้างว่า สวดสิกขาบท 150 ข้อถ้วนน่ะ จริงๆ ก็สวดไม่ครบด้วย เนื่องจากที่พระคึกฤทธิ์สวดนั้น มีอยู่ 7 ข้อที่ไม่ใช่สิกขาบท (ไปศึกษาดูนะครับ) นั่นหมายความว่า พระวัดนาป่าพง สวดสิกขาบทแค่ 143 ข้อเท่านั้นเอง

  • DrRonEnv พูดว่า:

   หลักฐานชัดๆ ว่าสิกขาบทมีมากกว่า 150 นะครับดูได้จาก พระวินัยปิฎก

   ”  [๑๐๒๔] สิกขาบทของภิกษุมาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๒๒๐ สิกขาบท ของภิกษุณี มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๓๐๔ สิกขาบท.”

   http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=8&A=8789&Z=8912&pagebreak=0

  • natjar พูดว่า:

   สาวกพระคึกจะตอบได้ยังไง เพราะความรู้ในสมองกลวงโบ๋มีแต่ความแถเต็มหัวสมอง

 2. Tawee gibb พูดว่า:

  ขออนูโมทนา สาธุครับ

 3. Pathavi พูดว่า:

  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s