อายุเท่าไหร่จึงสามารถปฏิบัติธรรมถึงขั้นอรหันต์ได้?

(ที่สุดของการปฏิบัติธรรมคือการบรรลุอรหัตตผล สิ้นกิเลสทั้งปวง ทำให้พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง

การบรรลุเป็นพระอรหันต์ย่อมเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายปรารถนา แต่กว่าจะรู้ซึ้งถึงคุณค่านั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยบารมีที่เคยสร้างและสั่งสมเอาไว้ในกาลก่อนจึงจะทำให้เกิดแรงผลักดันบันดาลใจให้สนใจปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ได้ ส่วนที่บารมีไม่แก่กล้าก็มักจะอ้างว่า ยังเด็กไปบ้าง ไว้โตก่อน หรือไว้ค่อยแก่ก่อนแล้วจึงจะเริ่มปฏิบัติธรรม  ซึ่งการคิดเช่นนั้น เป็นการเสียโอกาสอย่างมาก

จึงเป็นที่มาของบทความนี้ที่ว่า แล้วต้องอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถปฏิบัติธรรมได้จนถึงขั้นได้มรรคผลนิพพาน? 

หลายท่านมักเชื่อว่า ต้องอายุตั้งแต่ 7 ขวบเป็นต้นไปจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นบรรลุอรหันต์ได้ ซึ่งที่มาของความเชื่อดังกล่าวนั้น มาจากคัมภีร์ มิลินทปัญหา (ในเมณฑกปัญหา วรรคที่ ๙ ปัญหาที่ ๓ ถามถึงการสำเร็จธรรมของบุคคล)
http://www.dharma-gateway.com/dhamma/dhamma-25-18.htm

แต่ว่าความเชื่อดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ! ! !

เพราะอะไร? เพราะจากสถิติที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีผู้ที่บรรลุอรหันต์โดยมีอายุน้อยกว่า 7 ขวบเสียอีก ! ! !

บางท่านบรรลุอรหันต์ตอน 5 ขวบก็มี  ดังเช่น

1. พระ ปทุมเถระ

ท่านนี้ ในอดีตเมื่อแสนกัปทึ่แล้วเคยพบ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตรพุทธเจ้า ได้เกิดความเลื่อมใส จึงโยนดอกบัวพร้อมด้วยธงขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับดอกบัวไว้  และได้พยากรณ์ว่า จะได้เป็นเจ้าแห่งเทวดาตลอด 30 กัป เป็นพระราชา 700 กัป และจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ และจะได้เป็นทายาทในธรรมของพระโคดมพุทธเจ้าในอีกแสนกัปข้างหน้า

เมื่อผ่านไปแสนกัปในสมัยพระโคดมพุทธเจ้า  พระปทุมเถระได้บรรลุอรหันต์ตอนอายุ 5 ขวบพร้อมด้วย ปฏิสัมภิทา 4   วิโมกข์ 8  และอภิญญา 6

(อ้างอิงจาก ปทุมเถราปทาน)

2. พระ จันทนมาลิยะ เถระ หรือ พระ วัลลิยะ เถระ

ท่านนี้เคยบูชาพระสุเมธพุทธเจ้าเมื่อ 30000 กัปที่แล้ว ด้วยการปูหนังสัตว์ให้นั่ง และ ขึ้นภูเขาเก็บเอาผลมะม่วง ดอกรังอันสวยงามและแก่นจันทน์อันมีค่ามาก และรีบกอบเอาทั้งหมดเข้าไปเฝ้าพระผู้นำของโลก ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้า แล้วเอาดอกรังบูชา โดยมีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส มีปีติอันไพบูลย์ ได้เอาแก่นจันทน์ลูบไล้แล้ว ถวายบังคมพระศาสดา

พระผู้นำของโลกพระนามว่าสุเมธะ ประทับนั่งบนหนังสัตว์ ได้ทรงพยากรณ์กรรมในครั้งนั้นว่า ด้วย  การถวายผลไม้กับของหอมและดอกไม้ทั้งสองอย่างนี้ ผู้นี้จักรื่นรมย์  อยู่ในเทวโลก ๒,๕๐๐ กัป เขาจักเป็นผู้มีความดำริทางใจไม่บกพร่อง ยังอำนาจให้เป็นไป ในกัปที่ ๒๖,๐๐๐ จักไปสู่ความเป็นมนุษย์   จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็น   ขอบเขต วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตพระนครอันมีนามว่าเวกระให้พระนครนั้นจักสำเร็จด้วยทองล้วนๆ ประดับประดาด้วยรัตนะนานาชนิด เขาจักท่องเที่ยวไปยังกำเนิดทั้งหลายโดยอุบายนี้เทียว เขาจักเป็นผู้ถึงความสุขในทุกภพ คือ ในความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ เมื่อถึงภพสุดท้ายเขาจักเป็นบุตรพราหมณ์ จักออกบวชเป็นบรรพชิตจักเป็นผู้ไม่มีวิญญัติปัจจัย ไม่มีอาสวะปรินิพพาน

ในภพสุดท้ายนั้น ท่านได้ออกบวชเป็นบรรพชิตอายุ ๕ ขวบ เมื่อปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุอรหัตผล

(อ้างอิงจาก จันทนมาลิยเถราปทาน และ อรรถกถา วัลลิยเถรคาถา)

3. พระ เบญจสีลสมาทานนิยะ เถระ

ท่านนี้ เมื่อหลายกัปนานมาแล้ว มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสีอุบัติขึ้น ตอนนั้นพระ เบญจสีลสมาทานนิยะ เถระ เกิดเป็นคนยากไร้ ไม่มีของทำบุญ และบวชไม่ได้เพราะต้องทำงานรับจ้างอยู่ในนครจันทวดี จึงได้เข้าไปหาพระรูปหนึ่งชื่อว่า นิสภะ แล้วขอสมาทานรักษาศีล 5 ตลอดอายุขัย 100000 ปี หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เป็นพระอินทร์ 30 ครั้ง ต่อมาเกิดเป็นคนก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 75 ครั้ง เป็นพระราชานับครั้งไม่ถ้วน 

ในชาติสุดท้ายนี้ได้มาเกิดในวรรณะพราหมณ์ ในเมืองไพสาลี มีฐานะมั่งคั่ง ครั้งหนึ่งช่วงใกล้เข้าพรรษา พ่อแม่ได้พาไปรับศีล 5 และปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหันต์พร้อมด้วย ปฏิสัมภิทา 4   วิโมกข์ 8  และอภิญญา 6 ตอนกำลังนั่งอยู่บนอาสนะ ขณะมีอายุได้เพียง 5 ขวบเท่านั้น เมื่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทราบ ก็ประทานอุปสมบทให้

(อ้างอิงจาก เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทาน)

ที่ผ่านมา จะเห็นว่าแค่อายุ 5 ขวบบรรลุอรหันต์นี่ก็น่าทึ่งแล้ว แต่ยังไม่หมดมีน่าทึ่งกว่านั้นอีกคือ บรรลุอรหันต์ตั้งแต่ 4 ขวบ!!!!!!!!!

ท่านนี้ชื่อ  พระ เอกทีบียะ เถระ

เมื่อ 94 กัปที่แล้ว ท่านผู้นี้ได้เคยจุดประทีปให้สว่างตลอดทั้งคืนเพื่อ บูชาเชิงตะกอนเผาพระศพของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ที่พึ่งจะปรินิพพานไปไม่นาน เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  และมีตาทิพย์ ได้เกิดเป็นเทวดา 77 ครั้งเสวยราชสมบัติในเทวโลก 31 ครั้ง  เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์  28 ครั้ง เป็นพระราชานับครั้งไม่ถ้วน

แม้ในชาติสุดท้ายตอนอยู่ในครรภ์ก็ยังมีตาทิพย์มองเห็นได้ชัดเจน พออายุได้ 4 ขวบก็ออกบวชและสำเร็จอรหันต์โดยใช้เวลาปฏิบัติธรรมไม่ถึงครึ่งเดือน!!!!!

(อ้างอิงจาก เอกทีบียเถรปทานที่ ๖)

ถ้าท่านใดอ่านบทความนี้แล้วมีอายุมากกว่าสี่ขวบ ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าท่านสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้นะครับ ถ้าหากว่าท่านไม่เคยทำอนันตอริยกรรมมาก่อนในชาติปัจจุบัน

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การปฏิบัติธรรม, ธรรมะและศาสนา, ศีล คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ อายุเท่าไหร่จึงสามารถปฏิบัติธรรมถึงขั้นอรหันต์ได้?

  1. Pathavi พูดว่า:

    ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้เขียนบทความ
    เป็นไปได้หรือไม่ครับที่ในกัปป์อื่นหรือจักรวาลอื่นนั้น การเติบโตของร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะสมอง จนถึงระดับที่เพียงพอต่อการเป็นฐานให้จิตเจริญปัญญา จะมีระยะเวลาต่างกันไปตามอายุขัยของมนุษย์ในดินแดนนั้นๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s