ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 : ปรารถนาพุทธภูมิครั้งแรก

การ ปรารถนาพุทธภูมิ คือ การตั้งใจว่าจะบำเพ็ญบารมีและคุณงามความดีต่างๆให้มากพอที่จะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อหาทางพ้นทุกข์ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถสอนให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ตามได้อีกด้วย ซึ่งผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาพุทธภูมินี้เราเรียกว่า “พระโพธิสัตว์” ซึ่งพระโพธิสัตว์มี 2 ประเภทคือ

1) อนิยตโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อน ซึ่งพระโพธิสัตว์ประเภทนี้อาจเปลี่ยนใจยกเลิกความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้

2) นิยตโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า และได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาแล้ว ซึ่งพระโพธิสัตว์ประเภทนี้จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน

พระโคดมพุทธเจ้าของเรานี้ เมื่อครั้งในอดีตได้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วโดยในครั้งนั้นพระองค์เห็นพระธุดงค์อยู่ในป่าแล้วศรัทธาถวายผ้าเก่า ดังที่พระองค์ตรัสเล่าไว้เองใน พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโลติ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 32)[1] ดังความว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเรา เราเห็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตรรูปหนึ่งแล้วได้ถวายผ้าเก่า เราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ในกาลนั้น ผลแห่งกรรม คือการถวายผ้าเก่า ย่อมอำนวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้า

แต่มีหลายคนคิดว่า  พระโคดมพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตอนแบกมารดาว่ายข้ามสมุทร ซึ่งแนวคิดนี้ มาจากหนังสือ ในหนังสือมุนีนาถทีปนี [2] ดังความว่า

ชีวประวัติของมาณพหนุ่มเข็ญใจนี้ แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดั้งเดิมเริ่มแรก เพื่อต้องการพระพุทธภูมิ ขององค์สมเด็จพระสรรเพชญมิ่งมงกุฏศรีศากยมุนีโคดม บรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลาย คือพระองค์เริ่มตั้งปณิธานความปรารถนาเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปางเมื่อเสวยพระชาติเป็นมาณพหนุ่มแบกมารดาว่ายข้ามมหาสมุทรตามที่เล่ามานี้

จึงขอเรียนชี้แจงว่าข้อมูลในหนังสือดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในพระไตรปิฎก ซึ่งไม่ทราบเหมือนว่าผู้เขียนหนังสือ มุนีนาถทีปนี ไปนำข้อมูลนี้มาจากที่ไหน

และหลังจากที่ได้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเมื่อถวายท่อนผ้าเก่าให้พระธุดงค์แล้ว บุคคลผู้นั้นก็บำเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่องจนได้มาพบกับพระทีปังกรพุทธเจ้า (เมื่อ 4 อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกัป ก่อนหน้านี้) แล้วได้รับการยืนยัน (พยากรณ์) จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

ซึ่งในตอนต่อไปจะกล่าวถึงความยาวนานสังสารวัฎฎ์ซึ่งวัดกันเป็น อสงไขยกัป โดยจะพูดถึงความหมายของคำว่าอสงไขย และคำว่ากัป เพื่อให้เข้าใจว่ากว่าที่ใครคนหนึ่งจะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสั่งสอนธรรมนำสัตว์โลกออกจากกองทุกข์ได้นั้นยาวนานและลำบากเพียงใด

อ้างอิง

 1. ^ http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=7849&Z=7924
 2. ^ http://board.palungjit.com/f45/%E0%B9%98-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-196596.html#post4385555
โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

6 ตอบกลับที่ ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 : ปรารถนาพุทธภูมิครั้งแรก

 1. Pingback: รายพระนามและจำนวนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก | drronenv

 2. Pingback: ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 : ปรารถนาพุทธภูมิครั้งแรก | nanbbrave

 3. 0810731864 พูดว่า:

  อยากเป็นพระพุทธเจ้าจังเลย เเต่ยังไงได้เกิดเป็นคนก็ดีเเล้ว

  • DrRonEnv พูดว่า:

   จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้อง มีกำลังใจยิ่งใหญ่มากๆ ขนาดว่า กล้าเดินฝ่าดงหนามแหลมคมจากสุดขอบจักรวาลซีกหนึ่งไปยังอีกซีกหนึ่งได้
   มีน้อยมากๆที่จะสำเร็จ จนถึงฝั่ง แต่ถ้าทำได้ก็ดีครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ความดีที่ทำ ไว้ก็ไม่ไปไหนหรอก ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ถึงนิพพานได้สะดวกในฐานะสาวกภูมิหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า (รู้วิธีตัดกิเลสได้เองโดยไม่มีใครสอนและไม่สอนใครให้ตัดกิเลสได้)

 4. 0810731864 พูดว่า:

  ดีแล้วที่เราได้เกิดเป็นคน ยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉาน

  • DrRonEnv พูดว่า:

   ถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้า กล้าไหมที่จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนับล้านๆชาติ ตกนรกนับล้านๆชาติ ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้านะยังไงก็ต้องผ่านจุดนี้แน่นอน เพราะถ้ายังไม่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดสักวันก็ต้องพลาดพลังตกนรก แล้วไต่ขึ้นมาเป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เวียนไปเวียนมาในภพภูมิเหล่านี้นับไม่ถ้วนจนกว่าจะถึงเวลาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า (เร็วสุด ก็ 4 อสงไขยกับแสนมหากัป หลังที่ได้รับคำยืนยันจากพระพุทธเจ้าแล้ว)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s