ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 : เรื่องของอสงไขย

อสงไขย มี 2 ความหมาย

1. นัยแรกหมายถึง มากมาย, นับไม่ถ้วน หรือไม่ง่ายที่จะนับ (infinity)

2. อีกนัยหนึ่งหมายถึง ตัวบอกปริมาณ (เป็นคำอุปสรรค,prefix) สำหรับจำนวน 10140 (เลข 1 แล้วตามด้วยเลข 0 ต่อท้ายทั้งหมด 140 ตัว) ความหมายนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายของคำว่า สิบ, ร้อย, พัน, หมื่น, แสน, ล้าน ฯลฯ โดยที่ อสงไขย คือ 1 แล้วตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้นิยามว่า หนึ่งอสงไขยเท่ากับหนึ่งโกฏิยกกำลัง 20 หมายถึง (107)20 ซึ่งก็เท่ากับ 10140 เช่นกัน

ในพระพุทธศาสนามักจะใช้คำว่า “อสงไขย” ในการกล่าวถึง ระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์สร้างสมบารมีเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้า โดยนับหน่วยเวลาเป็นอสงไขยกัป ซึ่ง 1 อสงไขยกัป เท่ากับ จำนวนครั้งที่จักรวาลเกิดขึ้นและสลายไปทั้งหมด เป็นจำนวน 1000….000 ครั้ง (มี เลข 0 ทั้งหมด 140 ตัว) ซึ่งนับว่ายาวนานมาก

พระพุทธโคดมพุทธเจ้าของเรานี้หลังจากที่ได้รับคำยืนยันจากพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นครั้งแรกว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้่าอย่างแน่นอน ก็ต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีอีก 4  อสงไขยกับอีกแสนกัป ( 40000….0000  กัป <เลข 0 ทั้งหมด 140 ตัว>+100,000 กัป) กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

คำว่า “อสงไขยกัป” นี้บางตำราเรียกอย่างห้วนๆว่า “อสงไขย” เฉยๆซึ่งไม่ถูกต้อง แต่เป็นภาษาพูดที่เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึง อสงไขยกัป เหมือนกับที่เราเรียกกันห้วนๆว่า ระยะทาง 100 กิโล ก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะเป็นภาษาพูดซึ่งหมายถึง ความยาว 100 กิโลเมตร หรือ เรียกห้วนๆว่า หนัก 50 กิโล หมายถึง น้ำหนัก 50 กิโลกรัม เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้คำว่าอสงไขยในความหมายแรก 

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถายังมีการใช้คำว่า “อสงไขย” เฉยๆด้วยเช่นกัน แต่ในความหมายที่ว่า มากมาย หรือ นับไม่ถ้วน (infinity) ไม่ได้ใช้ในแง่ของการบอกปริมาณว่าเท่ากับ 10140 และไม่ได้หมายถึงอสงไขยกัปด้วย  เช่น

       "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กัปหนึ่งมี ๔ อสงไขย
       ๔ อสงไขย เป็นไฉน? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ใน
       กาลใด กัปเสื่อม. ตลอดกาลนั้นไม่ง่ายเพื่อจะนับ.
       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด สังวัฏฏกัปตั้งอยู่
       ฯลฯ. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด กัปเจริญ
       ฯลฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด วิวัฏฏกัป
       ตั้งอยู่. ตลอดกาลนั้น ไม่ง่ายนักที่จะนับ"[1,2]

ซึ่งสรุปใจความก็คือ กัปนึงแบ่งเป็น 4 ช่วง แต่ละช่วงยาวนานมากซึ่งยากจะนับได้ โดยจะพูดถึงรายละเอียดของกัปต่อไปในตอนที่ 3 เรื่องความหมายของกัป

การนับอสงไขยในแง่ของตัวบ่งปริมาณ

การนับอสงไขยให้เทียบเอาดังนี้ [ต้องการอ้างอิง]

 1. สิบ สิบหน เป็น หนึ่งร้อย
 2. สิบร้อย เป็น หนึ่งพัน
 3. สิบพัน เป็น หนึ่งหมื่น
 4. สิบหมื่น เป็น หนึ่งแสน  (และ สิบแสนเป็น หนึ่งล้าน)
 5. ร้อยแสน (สิบล้าน) เป็นหนึ่งโกฏิ
 6. ร้อยแสนโกฏิ เป็น หนี่งปโกฏิ
 7. ร้อยแสนปโกฏิ เป็น หนึ่งโกฏิปโกฏิ
 8. ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น หนึ่งนหุต
 9. ร้อยแสนนหุต เป็น หนึ่งนินนหุต
 10. ร้อยแสนนินนหุต เป็น หนึ่งอักโขเภนี
 11. ร้อยแสนอักโขเภนี เป็น หนึ่งพินทุ
 12. ร้อยแสนพินทุ เป็น หนึ่งอพุทะ
 13. ร้อยแสนอพุทะ เป็น หนึ่งนิระพุทะ
 14. ร้อยแสนนิระพุทะ เป็น หนึ่งอหหะ
 15. ร้อยแสนอหหะ เป็น หนึ่งอพพะ
 16. ร้อยแสนอพพะ เป็น หนึ่งอฏฏะ
 17. ร้อยแสนอฏฏะ เป็น หนึ่งโสคันธิกะ
 18. ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น หนึ่งอุปละ
 19. ร้อยแสนอุปละ เป็น หนึ่งกมุทะ
 20. ร้อยแสนกมุทะ เป็น หนึ่งปทุมะ
 21. ร้อยแสนปทุมะ เป็น หนึ่งปุณฑริกะ
 22. ร้อยแสนปุณฑริกะ เป็น หนึ่งอกถาน
 23. ร้อยแสนอกถาน เป็น หนึ่งมหากถาน
 24. ร้อยแสนมหากถาน เป็น หนึ่งอสงไขย

ซึ่งสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบค่าและคำศัพท์ภาษาอังกฤษดังนี้

อสงไขย ค่า ชื่อภาษาอังกฤษ (Short scale)
สิบ 101 Ten
ร้อย 102 Hundred
พัน 103 Thousand
หมื่น 104 Ten thousands
แสน 105 Hundred thousands
โกฏิ 107 Ten millions
ปโกฏิ 1014 Hundred trillion
โกฏิปโกฏิ 1021 Sextillion
นหุต 1028 Ten octillion
นินนหุต 1035 Hundred Decillion
อักโขเภนี 1042 Tredecillion
พินทุ 1049 Ten Quindecillion
อพุทะ 1056 Hundred Septendecillion
นิระพุทะ 1063 Vigintillion
อหหะ 1070
อพพะ 1077
อฏฏะ 1084
โสคันธิกะ 1091
อุปละ 1098
กมุทะ 10105
ปทุมะ 10112
ปุณฑริกะ 10119
อกถาน 10126
มหากถาน 10133
อสงไขย 10140

อ้างอิง

 1. ^ องฺ. จตุกก. เล่ม ๒๑/ข้อ ๑๕๖ http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?book=21&item=156#156
 2. ^ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=256
 3. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A2
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 : เรื่องของอสงไขย

 1. Pingback: ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 : เรื่องของอสงไขย | nanbbrave

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s